جلوگیری از انتقال عفونت در دندانپزشکی

زمانی که یک بیمار به دندانپزشکی بنا به هر دلیلی مانند جراحی فک برای کاشت ایمپلنت دندان  ورود می کند، برای جلوگیری از انتقال عفونت در مراحل مختلف درمان یک سری کارهای مراقبتی توسط کادر کلینیک باید انجام پذیرد. دانستن این کارها هم برای کادر درمان و هم برای بیمار بسیار مفید می باشد. در این مطلب به برخی از مهمترین و ضروری ترین کارها که در کلینیک دکتر هومن هوشنگی انجام می گیرد اشاره مینماییم.

اقدامات قبل از نشاندن بیمار

دست ها شسته شده و وسایل مورد نیاز برای بیمار آماده می شوند و روپوش پوشیده میشود. سطوح زیر را باید با نایلون پوشاند. سطوحی همانند:

  • زیرسری و دکمه های باالبرنده صندلی یونیت
  • دستگیره چراغ
  • کلید چراغ یونیت
  • پوار آب و هوا
  • ۱۵ سانت اول شیلنگ هندپیس و توربین
  • شیلنگ ساکشن
  • صفحه نگهدارنده وسایل یونیت

 تمام وسایل غیرضروری را از روی میز و سطوح کار بردارید.  تمـام وسـایل چندبـار مصـرف شـامل: توربیـن، هندپیـس، ایرموتـور و اتصـالات آن بایسـتی قبلا تمیز شـده، بسته بندی شـده و اسـتریل گردنـد.  در اول هـر شیفت کاری تمام شیلنگهای آب یونیـت را بایسـتی به مدت چند دقیقه در سینک یـا کراشـوار نگـه داشـت و آب را بـا فشـار از آنهـا عبـور داد.

اقدامات پس از نشاندن بیمار

کارهایی که پس از نشاندن بیمار بر روی صندلی باید انجام گیرد، عبارتند از

سر و صندلی بیمار را تنظیم می نماییم و پیش بند یک بار مصرف یا استریل را قرار می دهیم. گرفتن شرح حال، بررسی رادیوگرافی و..

وسایل غیر ضروری را از روی میز بردارید رادیوگرافی را بر روی نگاتوسکوپ نصب نمایید. وسایل پک شده را بدون دست زدن به داخل پک باز نمایید. ماسک و عینک بزنید.

انگشـتر و جواهـرات خـود را خـارج نمـوده و دسـت هـا را بـه مـدت ۱۵ ثانیـه بـا محلـول ضدعفونـی بشـوئید و یکبـار دیگـر تکــرار نمایید. و در نهایت حتما دستکش به دست نمایید.

در طی درمان بیمار

در حین پروسه درمان توسط کادر درمان یک سری اقدامات برای کاهش احتمال انتقال عفونت باید انجام پذیرد. مهمترین این موارد برای محدود سازی انتشار میکروب ها در دهان بیمار عبارتند از:

از رابردم استفاده نمایید. هنگامی که دستکش آلوده به بزاق به دست دارید سعی کنید با حداقل سطوح ممکن تماس پیدا کنید. دستکش هایتان را به چشم یا سر و صورت تماس ندهید. اگـر قـرار اسـت بیمـار را تـرک نمایید.دسـتکش هـا را درآورده، دسـتها را بشـوئید و بـه هنـگام بازگشـت دسـتکش جدیـد بـه دسـت نماییـد.

وسایلی که به زمین افتاده نبایستی مجددا استفاده شوند. اگر دستکشها پاره شوند باید فورا تعویض گردند. سـرنگها را نبایـد بـا دسـت غاف نماییـد و بایستی از تکنیـک یـک دستی برای این منظور استفاده نماییـد. بدیـن صـورت کـه غـاف را در سـینی میگذاریـم و سـرنگ را بـه داخـل آن هدایـت میکنیـم و یـا از دسـتگاهی کـه بـرای ایـن منظـور سـاخته شـده و غـاف را در داخـل خـود نگـه مـی دارد اسـتفاده کنیـد.

در خاتمه درمان

یکی از مهمترین مراحل درمان که ممکن است عفونت منتقل گردد، در مراحل خاتمه درمان می باشد. برای این که در این مرحله مشکلی برای فرد پیش نیاید، یک سری کارها باید توسط کادر درمان انجام گردد. مهمترین این کارها عبارت است از:  ابتدا دستکش ها را درآورده، بعد ماسک را از ناحیه نخ یا بند آن در می آوریم و دستها را می شوییم. پرونده و صورتحساب بیمار را مینویسیم و بیمار را مرخص مینماییم.

دستکش جدید همراه با ماسک به دست میکنیم. و کلیه وسایل را در سینی مربوطه قرار می دهیم. وسایل تیز و بیستوری را نباید در سینی گذاشت. وسایل تیز همچون سرسوزن و بیستوری را باید در قوطی مخصوص غیر قابل نفوذ گذاشت و نباید در سطل معمولی دور انداخت. هندپیـس و توربیـن و پـوار آب و هـوا را در سـینک یـا کراشـوار نگـه مـی داریـم و درحالـی کـه توربیـن و آنـگل وصـل اسـت بـه مـدت ۳۰ ثانیـه آب و هـوا را از داخـل آن هـا عبـور مـی دهیـم و سـپس از یونیـت جـدا مـی کنیـم.

نایلونهـای پوشـاننده یونیـت، دسـته چـراغ و… را برداشـته، بـدون آنکـه بـا قسـمت هـای زیریـن تمـاس پیداکنـد، دور مـی اندازیـم. اگـر زیـر آنهـا آلـوده شـده باشـد، بایسـتی ضدعفونـی گـردد. ابتـدا بـا محلـول ضدعفونـی تمیـز مـی کنیـم و سـپس دو مرتبـه محـل را بـا محلـول ضدعفونـی آغشـته و اجـازه مـی دهیـم ۱۰ دقیقـه باقـی بمانـد و سـپس خشـک مـی کنیـم. عینک و تلقهای مورد مصرف خود را با محلول ضدعفونی می شوییم. دستکشها را در می آوریم و در کیسه نایلون دور میاندازیم. دست ها را می شوئیم و خشک میکنیم.

اگر سوال دیگری در رابطه با ایمپلنتولوژیست از ما دارید کامنت کنید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

10 درصد تخفیف همه خدمات برای مراجعه کنندگان از طریق وب سایت

راه ارتباطی ما با شما و رزرو نوبت whatsapp