توصیه های ایمنی برای دندانپزشکان و دستیاران

در مطالب متعددی درباره این مسئله صحبت نمودیم که حفظ اصول بهداشتی و ایمنی تاثیر بشدت مهمی در کیفیت درمانهای دندانپزشکی و جراحی های مختلف مانند جراحی فک برای کاشت ایمپلنت دندان دارد. اما این مسئله فقط مختص بیماران نیست. دندانپزشکان و دستیاران آنها نیز باید یک سری موارد ایمنی را به طور کامل انجام دهند. در این مطلب به بررسی توصیه های ایمنی برای دندانپزشکان و دستیاران آنها برای حفظ سلامت خود و بیماران که در کلینیک دکتر هومن هوشنگی جراح فک و صورت در زعفرانیه انجام می گیرد، می پردازیم.

نکات ایمنی مهم در دندانپزشکی

از جمله مهمترین نکات ایمنی که برای دندانپزشکان و دستیاران آنها توصیه می شوند، واکسیناسیون دندانپزشکان و دستیاران می باشد. علاوه بر آن موارد متعددی وجود دارد که در ادامه راجع به آنها می خوانیم.

دستها

دستها بایستی با صابون ضد میکروبی قبل و پس از خارج کردن و تعویض دستکشها برای هر بیمار شسته شوند.

روپوش

 لبـاس و روپوشـی مناسـب و آسـتین بلنـد بـه هنـگام معاینـه و درمـان بیمـاران بایسـتی پوشـیده شـود. روپوشهـا بایسـتی تعویـض روزانـه عـوض شـوند. بـه شـرط آنکـه بـه خـون یـا بـزاق آلـوده نشـده باشـند، کـه در ایـن صـورت بایستی فـورا تعویض گردنـد. روپـوش و لبـاس کار را نبایـد جهـت شستشـو بـه منـزل بـرد. آنهـا را می تـوان در مطـب شسـت، منـوط بـر اینکـه وسـایل الزمـه فراهـم باشـد

وسایل محافظتی و ایمنی

ماسـک، عینک، روپوشهـای درمانـی و سایر وسایل ایمنی را نبایستی در اتاقهای دیگر، سالن های غذاخـوری، خارج از ساختمان یا داخل دستشـویی پوشــید. شستشــو و جابجایــی لباســها و روپوشــهای پوشــیده مصرفــی بایســتی بــا دســتکش صــورت پذیـرد و در نایلـون قـرار داده شـوند.

 پوشـش جهـت محافظـت چشـم هـا، کاربـرد عینـک یـا تلـق پلاستیکی تـا چانـه کـه صـورت را نیـز بپوشـاند، برای پزشـک و دسـتیاران هنـگام انجـام اعمـال داخـل دهانـی و یـا کاربـرد وسـایل دوار در لابراتـوار الزامـی اسـت. عینک و تلق های پلاستیکی آلـوده بایسـتی بـا دسـت هـای دسـتکش دار با محلول ضدعفونی، شسـته شـده و خشـک گردند تـا مجددا آماده اسـتفاده شـوند.

 ماسک

ماسک بایستی در هنگام معاینه و درمان کلیه بیمــاران بــه کار رود. ماسک باید بینی و دهان را کاملا بپوشاند.  تلقهــای شیشــهای همــراه ماســک بــه کار بــرده میشــوند و نبایســتی بــه جــای آن و بــه تنهایــی بــه کار رونــد. ماســک هــا یکبـار مصـرف بـوده و بـرای هـر بیمـار بایـد یـک ماسـک جدیـد اسـتفاده شـود. دود ناشـی از کوتر کردن نسـوج حـاوی ویروس میتواند از ماسکهای غیر استاندارد عبور نماید.

هدف از کاربرد ماسک های جراحی

 • فیلتراسیون میکروبی ۹۵%
 • محافظت بیماران از میکروارگانیسمهای تنفسی ای که توسط دندانپزشک تولید می شود
 • محافظت دندانپزشک از پاشیده شدن قطرات عفونی که می توانند حاوی عوامل بیماریزا باشند.

توصیه ها

از جمله توصیه های ایمنی که برای این مورد ارائه می گردند می توان به موارد زیر اشاره نمود.

 • تماس دست های آلوده با سطوح بیرونی ماسک و اسپری شدن مایعات آلوده دهانی سطوح بیرونی ماسک را آلوده می کند.
 • هر گاه ماسک مرطوب شد، چه در فاصله بین بیمار و چه در حین درمان یک بیمار، باید تعویض گردد
 • ماسک باید دارای ساختار مناسبی باشد. ماسکهای چند الیه مسطح بر انواع فنجانی شکل آنها ارجحیت دارند
 • برای هر بیمار از یک ماسک نو استفاده کنید
 • حداقل ساعتی یکبار ماسکتان را عوض کنید
 • ماسک را با دستکشهای آلوده لمس نکنید

دستکش

 دسـتکشهای لاتکس غیر استریل بــرای معاینــه و درمانهــای غیر جراحـی مناسب هستند. ولی بـرای اعمال جراحی دهان باید از دسـتکشهای اسـتریل اسـتفاده نمود.پزشکان یـا دسـتیارانی کــه درماتیــت یــا زخــم هــای ترشـحی دسـت و یـا انگشـتان دارنـد، بایسـتی از درمـان بیمـاران یـا تمـاس وسـایل درمانـی خـودداری نماینـد تـا زمانـی کـه زخمهـا التیـام یابند. دسـتکشها بایستی یکبار مصرف بـوده و بـرای هـر بیمـار عـوض شوند.دسـتکش هـا نبایسـتی شسـته شوند.

پزشـکان و دسـتیاران نبایـد با دسـتکش بـه دسـت از اتـاق درمـان بـه اتـاق دیگـر برونـد، بلکـه بایسـتی و مجـددا دسـتکشها را از دسـت خـارج نمـوده و پـس از بازگشـت، دسـتکش نـو بـه دسـت نمایند. استفاده از انواع دستکش لاتکس توصیه می گردد. اسـتفاده از دسـتکش نایلونـی معاینـه جهـت درمـان بیمـار مجـاز نیسـت.

سایر نکات در مورد دستکش

سایر نکات ایمنی در مورد دستکش ها عبارتند از:

 • پوشیدن دستکش نیاز به شستن دستها را برطرف نمیکند.
 • دستکش ها باید کاملا اندازه دست بوده و حرکات دست و انگشتان را محدود نکنند و سر آستین روپوشهای بلند را بپوشـانند.
 • قبل از پوشیدن دستکش از لوسیون های روغنی یا وازلین دست استفاده نکنید زیرا به بافت دست آسیب می رساند و از کارایی آن کم می کند.

اقدامات اولیه فوری پس از آلوده شدن

 • شستشـوی محـل آسـیب دیدگـی بـا آب فـراوان جهـت جلوگیـری از تلقیـح میکـروب هـای بیماریـزا بـه درون زخـم، در هنـگام شستشـو زخـم را نمالیـد.
 • عـدم اسـتفاده از مـواد ضدعفونی کننـده قـوی و غلیـظ بـه منظـور جلوگیـری از گسـترش وسـعت زخـم.
 • فشــار در قســمت بــالای محــل آســیب دیدگــی، بــه منظــور کمــک بــه خونروی محل آسیب.
 • مکیدن محل زخم عمل صحیحی نیست.
 • شسـتن چشـم هـای آلـوده بـا آب و سـرم شستشـوی چشـمی فـراوان.
 • در صـورت اسـتفاده از لنـز قبـل از شستشـو آن را از چشـم خـارج سـازید.
 • شستشوی مخاط دهان آلوده با آب فراوان و بیرون ریختن آب از دهان.
 • دور ریختن وسیله تیز آلوده کننده توسط مخزن مخصوص زباله های تیز.
 • پر کردن فرم اطلاعاتی مربوط به آلوده شدن.

اگر سوال دیگری در رابطه با ایمپلنتولوژیست از ما دارید کامنت کنید

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

فهرست

10 درصد تخفیف همه خدمات برای مراجعه کنندگان از طریق وب سایت

راه ارتباطی ما با شما و رزرو نوبت whatsapp